ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮม

ปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว และสัดส่วนมีจำนวนมากขึ้นทุกๆปี ส่งผลให้ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ถูกละเลย เพราะบุตรหลานไม่มีเวลาดูแลได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นดวงใจเนอร์สซิ่งโฮมเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุมาเป็นลำดับแรก เพราะถือเป็นปูชนียบุคคล ที่ได้สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติมากมาย จึงเกิดวิสัยทัศน์ที่จะดูแลอย่างองค์รวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของผู้สูงอายุ เราจึงก่อตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งแรกในเขตมีนบุรี โดยยึดหลักบวรที่ประกอบด้วย

Untitl2ed-1-100x100

บ้าน

โดยจะดูแลผู้สูงอายุให้ได้อยู่อย่าง ปลอดภัย อบอุ่นใจ เหมือนอยู่ในครอบครัว
Untitl2ed-1-3100x100

วัด

คือการให้ทุกท่านได้ใกล้ชิดธรรมะที่ท่านเคารพนับถือเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณให้เข้มแข็ง
Untitl2ed-1-100x2100

โรงพยาบาล

เราจะดูแลให้การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพให้ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถดำเนินชีวิตได้ดีที่สุดตามบริบทของท่าน

ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮมได้ยึดหลักดังกล่าวในการดูแลผู้สูงอายุโดยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพโดย ดร.ศิริพันธ์  เวชสิทธิ์ พร้อมด้วยบุคลากรด้านสุขภาพที่เต็มเปี่ยมทั้งองค์ความรู้ ทักษะ และจิตวิญญาณในการดูแลผู้สูงอายุอย่างแท้จริง ซึ่งประกอบด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพ แพทย์ นักกายภาพบำบัด โภชนากร และเภสัชกร มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548

เราคำนึงถึงการดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณอย่างดีที่สุด เราจึงคัดสรรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ จัดการเรียนการสอนโดยโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการดูแลด้านสุขอนามัย ด้านหัตถการต่างๆ ด้านโภชนากร ด้านเวชภัณฑ์ การประเมินภาวะสุขภาพ รวมไปถึงการดูแลรักษาต่อเนื่องจากโรงพยาบาลที่ครบวงจร

อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสังคม กิจกรรมตามประเพณี และเทศกาลสำคัญ อาทิ เทศกาลขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันลอยกระทง รวมไปถึงกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อสร้างความตื่นเต้นและสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุเพื่อตอบโจทย์ให้ท่านมีความสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆท่าน

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮมได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผ่านการประเมินคุณภาพสู่เกณฑ์มาตรฐาน และก้าวไปอีกขั้นกับการได้รับคัดเลือกให้เป็น ธุรกิจบริการผู้สูงอายุต้นแบบ เมื่อปีพุทธศักราช 2556  รางวัล Best Practice การพัฒนาสู่เกณฑ์มา