จับมือ

เกี่ยวกับเรา

เข็นรถ

โปรแกรมการฟื้นฟูและการบริการของเรา

แว่น

ภาพความประทับใจ

จับลาว

กายภาพบำบัด

จับมือ

เกี่ยวกับเรา

แว่น

ภาพแห่งความประทับใจ

เข็นรถ

โปรแกรมการฟื้นฟู

จับลาว

กายภาพบำบัด

กว่า 10 ปี

ที่ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮม

เปิดดำเนินการเพื่อให้บริการทางการพยาบาล

ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย
โดยยึดหลักการบริการด้วยใจ ใส่ใจ

และถือว่าผู้สูงอายุและผู้ป่วยทุกท่าน
เปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัวที่เราจะให้ความเคารพรัก
และการดูแลดุจญาติมิตร เพื่อให้ทุกท่านมีความสุขทั้ง
ร่างกายและจิตใจ

ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮมถือเป็น

เนอร์สซิ่งโฮมที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันออก

ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านคุณภาพในการดูแล
ระบบบริการและระบบการจัดการ โดยยึดหลัก
“อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านมาตรฐานระดับโรงพยาบาล”
* ภาพถ่ายจากสถานที่จริง

กว่า 10 ปี

ที่ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮม

เปิดดำเนินการเพื่อให้บริการทางการพยาบาล

ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย
โดยยึดหลักการบริการด้วยใจ ใส่ใจ

และถือว่าผู้สูงอายุและผู้ป่วยทุกท่าน เปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัวที่เราจะให้ความเคารพรัก และการดูแลดุจญาติมิตร เพื่อให้ทุกท่านมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ

ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮมถือเป็น

เนอร์สซิ่งโฮมที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร
ฝั่งตะวันออก

ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านคุณภาพในการดูแล ระบบบริการ และระบบการจัดการ โดยยึดหลัก
“อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านมาตรฐานระดับโรงพยาบาล”
* ภาพถ่ายจากสถานที่จริง

OUR SERVICES

เราให้บริการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจ ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ดูแลหลังผ่าตัดข้อ เข่า สโพกและฟื้นฟูต่อเนื่องจากโรงพยาบาล โดยทีมงานบริบาลที่ได้รับการฝึกฝนมา ทั้งด้านการบริบาล ช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจด้วยความรัก ความอบอุ่นเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

DNH-Bangkok-–-Just-an3other-WordPress-site-2561-07-25-15-39-49-1-freshblue

ดูแลชั่วคราว (รายวัน)

 • – ฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย
 • – ดูแลสุขภาพจิตใจ

DNH-Bangkok-–-Just-an3other-WordPress-site-2561-07-25-15-39-49-1-freshblue

ดูแลระยะยาว

 • – ฝึกและกระตุ้นการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ
 • – ฟื้นฟูสุขภาพตามความเหมาะสม

60x180

 • – อัมพฤกษ์-อัมพาต
 • – ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ข้อ เข่า สะโพก
 • – โรคหลอดเลือดสมอง (เส้นเลือดในสมอง ตีบ แตก ตัน)

เราให้บริการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจ ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ดูแลหลังผ่าตัดข้อ เข่า สโพกและฟื้นฟูต่อเนื่องจากโรงพยาบาล โดยทีมงานบริบาลที่ได้รับการฝึกฝนมา ทั้งด้านการบริบาล ช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจด้วยความรัก ความอบอุ่นเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

ดูแลชั่วคราว (รายวัน)

 • – ฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย
 • – ดูแลสุขภาพจิตใจ

ดูแลระยะยาว

 • – ฝึกและกระตุ้นการช่วยเหลือตนเอง
 • – ฟื้นฟูสุขภาพตามความเหมาะสม

70x180

 • – อัมพฤกษ์-อัมพาต
 • – ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ข้อ เข่า สะโพก
 • – โรคหลอดเลือดสมอง (เส้นเลือดในสมอง ตีบ แตก ตัน)

OUR CARE

เราให้การดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นความใส่ใจ จริงใจในบริการ โดยมีทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีฟื้นฟูที่ดีขึ้น และผู้สูงอายุมีความสุขในการดำรงชีวิตประจำวัน

ผู้สูงอายุภาวะปกติ

สามารถช่วยเหลือตัวเองและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง

สามารถช่วยเหลือตัวเองและใช้ชีวิตประจำวันได้บางส่วน และต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงการอุบัติเหตุ

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะติดเตียง

ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากทีมพยาบาลเป็นพิเศษ อาทิ ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ เป็นต้น

Fulled Medical Service

ด้วยการบริการที่ยึดหลักมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลในด้านการดูแลสุขอนามัย โภชนาการ การประเมินภาวะสุขภาพ ยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงความใส่ใจในการดูแลเสมือนคนในครอบครัว

ทำให้ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮมเป็นมากกว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

OUR GALLERY

EVENT

ผุ้อำนวย-NEW-63

EVENT

บทความผู้สูงอายุ